امروز برابر است با :29 خرداد 1403

برق مخابرات

طراحی و شبیه سازی لینك نوری DWDM با 32 كانال 2.5Gbps و به طول 1000km

محاسبه میزان جذب جاذب های كروی و مخروطی با روش تحلیل مدل خازنی و مقایسه آن با جاذب های هرمی

پیشنهاد یك مدل دینامیكی برای سلول عضله بطنی بر اساس داده های تجربی و مدل FHN2 مدل نمودن كلاتر جنگل

ارائه مدل جدید واریانس سینتیلیشن در باند فركانسی 50-27 گیگاهرتز در ارتباطات ماهواره ای – زمینی

Design and Analysis of a 16*16 Microstrip Antenna for Direct Broadcast Satellite Reception

تحلیل یك آنتن patch مثلثی با تغذیه سه گانه و تحقق پلاریزلسیون دایروی در آن با استفاده از روش FDTD

Characterization of Direct Conversion Transceivers Using Even Harmonic Mixers in Ka-Band for IMDS

كاربرد روش تفاضل محدود حوزه زمان (FDTD) در تعیین پاسخ فاز موج بازیابی از عناصر یك آرایه بازتابی

A Compact Model of Microstrip Antenna Using FDTD

اندازه گیری آنتن بروش میدان دور در حوزه زمان

ایجاد كیفیت ادراكی و مقاومت بسیار مطلوب نهان نگاری در برابر فشرده سازی صحبت

تخمین دقیق فركانس پیچ برای كاربرد تبدیل گفتار

Efficient Layered Video Transmission Through Mobile Wireless Channels

Analysis and design of a novel dual band frequency selective surface based on inset

Spread Spectrum Code Estimatiom by Genetic Algorithm

روشی جدید در مدیریت موقعیت بر مبنای الگوی حركتی كاربر در شبكه های سلولی داده

Parabolic Equation Method for Modeling Indoor Corridor Wave Propagation

تخصیص كانال در سیستم GPRS با استفاده از صف برای سرویس صوتی و داده

UWB Receiver Based on a Filter Bank Architecture for Suppression of Narrowband Interference Noise

الگوریتم انتخاب ترمینال رله در شبكه های مخابراتی بیسیم همیار