امروز برابر است با :23 تیر 1403

برق مخابرات

A Sliding -Mode Adaptive Observer Chaotic Communication Scheme

طراحی و ساخت دیپلكسر موجبر در باند Ka

مدل نمودن كلاتر حاصل از پوشش گیاهی برای باند فركانسی UHF

استفاده از روش زیر فضا برای جمینگ FM در گیرنده های GPS

آرایشی نوین برای فیلتر میان گذر خطوط تزویج شده موازی جهت حذف همزمان باندهای گذر ناخواسته دوم و سوم

آشكارسازی سیگنال رادار در كلاتر K با استفاده از تقریب Pade

تحلیل و بررسی كاپلرهای نوری با استفاده از روش انتشار پرتو در حوزه زمان

روشی نوین برای ساده سازی الگوریتم Log-Map در یك كدبردار توربو

A hybrid EM/Circuit Design Method For 6-Bit Distributed Ka-Band MEMS Phase Shifter

یك راه حل برای بهبود پخش شبانه موج متوسط با استفاده از انتشار امواج آسمانی

الگوریتمی جدید جهت سرویس دهی بسته ها در شبكه های بی سیم

پردازش و درك صحبت براي كلمات محدود

توليد رشته پالسهاي باريك نوری با استفاده از ناپايداري مدولاسيوني القايي در تار نـوري

بررسي و بهينه سازي اتصال ديود ليزري و فيبر نوري

تجزيه و تحليل نويز شدت در ليزر نيمه هادي تك مد

توليد سوليتونهاي فمتوثانيه اي در فيبر نوري

طراحي و امكان سنجي ساخت مدولاتور موجبري الكترواپتيك ماخ-زندر

شبيه سازي اثر غير خطي مدولاسيون خودفازي در انتشار تپهاي باريك نوري در ناحيه پاشندگي غيرعادي تار نور

روش جديد باياس ژيروسكوپ فيبر نوري تداخلي (I-FOG)

شبيه سازي انتشار سوليتونها در فيبر نوري با استفاده از روش انتشار پرتو