امروز برابر است با :29 تیر 1403

برق مخابرات

تجزيه و تحليل نويز شدت و فاز در ليزر نيمه هادي دو مد

تعيين نمايه ضريب شكست موجبر صفحه اي از طريق پراش فرنل

تحليل و طراحي رزوناتور حلقوي براي كاهش پاشندگي

بهره گذاری تقويت کننده تار نوری بسپاری آلاييده به RhoDamine-B

طراحی و ساخت تارهاي نوری حفره دار

طراحی فيبرنوری جبران ساز پاشندگی در محدوده باندهای C و L در شبکه مخابرات نوری

بررسی تأثير مکانيزم هدايت جانبی بر مشخصه های نويز ليزرهای نيمه هادی

طراحی و ساخت يکADPLL با کاليبراسيون خودکار و پاسخ ديناميکی قابل برنامه ريزی ، برای منبع زمانبندی …

طراحي و شبيه سازي مالتي پلكسر و دي مالتي پلكسر نوري دو كاناله به دو روش : تزويج کننده جهت دار متقارن

شبيه سازي توريهاي براگ فيبري انعكاسي و طراحي فيلترهاي باند باريك نانومتري با آنها

همشنوايي ناشي از تقويت كننده هاي نوري در شبكه هاي WDMA

توانايي بخشهاي تحقيق و توسعه و كشش بازار جهاني ادوات فيبر نوري براي برنامه ريزي در مخابرات نوري كشو

ساخت موجبر صفحه اي و تعيين نمايه ضريب شكست آن با تحليل دو بعدي فريزهاي تداخلي

استفاده از فتورزيست در روش Lift-Off برای ساخت موجبر نوری بر روی بستر ليتيوم نايوبيت به کمک نفوذ فلز

آناليز و بررسي پاشندگي موجبري فيبر نوري چند لايه

طراحي و شبيه سازي عوامل تاثيرگذار بر پاشندگي مد قطبش (PMD) در يك پيونده مخابرات نوري

تحليل و مقايسه تلفات تارهاي حفره دار ساخته شده با روش ضريب شكست موثر

مدلسازي رفتار ديود نوري بهمني با استفاده از شبكه عصبي MLP

طراحي و شبيه سازي لينك نوري DWDM با 32 كانال Gbps 2/5 و به طول Km 1000

تحليل و بررسي تزويج کننده هاي نوري با استفاده از روش انتشار پرتو در حوزه زمان