امروز برابر است با :23 تیر 1403

برق مخابرات

تخمین SVD ماتریس كانال در سیستم های مخابرات بی سیم چند ورودی – چند خروجی

بررسی ظرفیت سیستم های CDMA ضریب گسترش متغیر در محیط چند سلولی

بررسی عملكرد سیستم فر پهن باند دنباله مستقیم در كانال های awgn

شبیه سازی سیگنال باند پایه رادارهای مراقبت هوایی مستقر بر روی كشتی

Rate-Maximizing Adaptation in MIMO-OFDM with Space-Time-Frequency Coding

Delta Sigma Enhanced, Low SFDR, Area Efficient Digital FM Modulator

Hotspot Random Waypoint :A New Mobility Model for Hybrid WLAN/Cellular Systems

Analysis of Microstrip Fractal Patch Antenna by 3-D FDTD Method And Optimization with Genetic …

USER LOCATION EDTIMATION IN WIRELESS NETWORKS WITH APPLICATION TO VERTICAL HANDOFF USING PATTERN

Modal Dispersion in Hollow-Core Fibers at 800 nm

سنكرون سازی شمارنده در الگوریتم CCMP

ره گیری زاویه دریافت به روش Matrix Pencil در مخابرات سیار

طراحی و پیاده سازی تركیب كننده فركانس كسری برنامه پذیر با روش دلتا-سیگما

تحلیل مدارات غیر خطی مایكروویو در رژیم سیگنال بزرگ با استفاده از روش توازن طیفی مبتنی بر …

محاسبه احتمال خطای سیستم رنجینگ طیف گسترده در كانال فیدینگ چند مسیری

ارائه یك الگوریتم مناسب جهت ردگیری اهداف متحرك در رادار های ارایه فازی

حذف همزمان تداخلات پیوسته زمان وپالسی در آنتن های آرایه ای پاره وفقی

پرتو سازی کور به روش RLS-CMA در سیستمهای CDMA

ارائه یك فرآیند تجاری نوین برای سیستم صورتحساب مخابراتی ایمن از كلاهبرداری بر مبنای استاندارد Etom

شبیه سازی و بهینه سازی عملكرد فیلتر كالمن یك نوع رادار خاص