امروز برابر است با :2 اسفند 1402

Spread Spectrum Code Estimatiom by Genetic Algorithm

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عسگری-اردبیل پور

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید