امروز برابر است با :30 تیر 1403

برق مخابرات

كاهش پیچیدگی محاسباتی الگوریتم كد بردار توربو كد در سیستم CDFDM

حذف پاسخهای غیر همزمان در رادارهای ثانویه

آنالیز سوییچ موجبری تمام نوری Ti:LiNbo3 به روش MFDM

طراحی و پیشنهاد روش پیاده سازی الگوریتم ضد چف

الگوریتم دیكدینگ كروی با پیچیدگی كم برای دیكدینگ كدهای فركانس فضا در سیستم MIMO-OFDM

Mixture of RLS and LMS Algorithms

پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از شبكه عصبی فازی جهت شناسایی تشكیلات كربناته

Conditional Non-Central Moments and Characteristic Function Based on Matching Pursuit

Estimating the Velocity of Mobile Stations in Macro- cellular Systems

آشكارسازی شبه بهینه راداری هدف با مدل سورلینگ iii در تداخل شبه گوسی

ارزیابی روشهای مدولاسیون در ارسال پر سرعت داده بر روی شبكه توزیع برق فشار ضعیف

Radar cross-section reduction (rcsr) in ships using shaping technique

حذف تداخل در سیستم های CDMA چند آنتنی با استفاده از پردازش فضا-زمان درفرستنده

Increasing Computation Efficiency in Software Radio Receiver’s Filter Bank Design

ارزیابی اثر محدودیت رنج دینامیكی توان بر الگوریتم كنترل توان در ارتباط معكوس سیستم های مخابراتی سیال

آنالیز موجبرهای دی الكتریك مخروطی به صورت full vectorial سه بعدی و مقایسه انواع آنها از لحاظ تلفات

Analysis of Omnidirectional leaky Coaxial Waveguides Using Finite- Difference Time-Domain Method

طراحی كد شبه تصادفی و همزمان كنندة مناسب آن جهت افزایش امنیت مخابراتی در سیستمهای طیف گسترده DS

AVariable Rate Speech Vocoder Based on Interpolation Technique

شیوه جدید برای شبیه سازی ساختارهای حجیم به روش تفاضلات محدود حوزه زمان