امروز برابر است با :1 خرداد 1403

Conditional Non-Central Moments and Characteristic Function Based on Matching Pursuit

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صدیقه غفرانی – آیت اللهی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید