امروز برابر است با :11 فروردین 1402

Radar cross-section reduction (rcsr) in ships using shaping technique

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عبدالخالق محمدیان- ملاح زاده- سلیمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید