امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

AVariable Rate Speech Vocoder Based on Interpolation Technique

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: خشایار یغمایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید