امروز برابر است با :10 اسفند 1402

برق مخابرات

محاسبه اثر تغییرات طول خطوط در كوپلاژ دو قطعه خط مایكرواستریپ در حالت كوپلاژ ضعیف

A TDOA Based Approach for Locating Cloud-to-Ground Lightning Strokes

Pipeline Architecture for Reed-Solomon Codec

ساختار یك گیرنده Non-Coherent QAM با الگوریتم Noisy ICA

كاهش اثر بدنه UAV و فیدینگ چند مسیره در ارتباط رادیویی UHF با برد زیاد

بررسی گیرنده های RAKE برای روش DS-CDMA در مخابرات UWB

Wavelet Analysis of Turbulence in the Mesosphere

Preliminary Design of Multifunction Array Radar with Beamwidth criterion

پیچیدگی محاسباتی تالگوریتم دیكدینگ كروی در حوزه مختلط

واترماركینگ تصاویر دیجیتال بر اساس مدولاسیون FSK دو بعدی در حوزه DCT و آشكارسازی بهینه به كمك …

ارائه یك روش تحلیلی جهت تخمین سطح آستانه نویز كدهای LDPC منظم در كانالهای AWGN

طراحی دقیق آنتن پچ مستطیلی با استفاده از مدل شبكه چند پورتی

تخمین تاخیر گروه در ترانسپوندر ماهواره SMMS

استفاده از معیارهای آنتروپی و كنتراست جهت بهینه سازی روش STFT در استخراج تصاویر ISAR

بررسی اثر طول بلوك اطلاعات و الگوریتم درهم نهی توربوكد بر عملكرد سیستم تله متری ماهواره های LEO

آنالیز آنتن دو قطبی عمودی واقع شده در درون زمین واقعی با استفاده از تئوری تصویر

Effect of Connectivity and Mobility on the Performance of Stability- Based Clustering Algorithm for

شبكه های حسگر بیسیم موبایل و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود كارائی و مصرف انرژی

طراحی بهینه سازی و ساخت مبدل موجبر به میكرواستریپ برای 28GHZ استفاده در یك تقویت كننده كم نویز

جبران اثر داپلر بر سیستم رنجینگ طیف گسترده با استفاده از فیلتر منطبق تقطیع شده