امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

Analysis of Microstrip Fractal Patch Antenna by 3-D FDTD Method And Optimization with Genetic …

Analysis of Microstrip Fractal Patch Antenna by 3-D FDTD Method And Optimization with Genetic Algorithm
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عباس صابونی- ابریشمیان-سیما نوقانیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید