امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

USER LOCATION EDTIMATION IN WIRELESS NETWORKS WITH APPLICATION TO VERTICAL HANDOFF USING PATTERN

USER LOCATION EDTIMATION IN WIRELESS NETWORKS WITH APPLICATION TO VERTICAL HANDOFF USING PATTERN RECOGNITION
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ابوالفضل مهبدنیا-جلیل چیت زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید