امروز برابر است با :20 آذر 1402

موضوع مقاله PDF: برق کنترل

شناسای و کنترل سیستم های آشوبگونه توسط شبکه های عصبی با تابع پایه شعاعی تعمیم یافته (GRBF)

کنترلرخطی متغیر با پارامتر با معیار H2 تعمیم یافته

Identification of Modal Series Model of Nonlinear Systems Based on Subspace Algorithms

تشخیص،شناسایی و حذف خطای سنسور در سیستمهای غیر خطی ناشناخته

QFT Controller Synthesis For A Nonlinear Flexible Joint Robot

Nonlinear H Controller Synthesis for Flexible Joint Robots

State Analysis of Time-invariant Simgular Systems via Haar Wavelets

کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیر خطی با در نظر گرفتن اغتشاشات قابل اندازه گیری برای یک رآکتور تانک همز

تخمین اتوماتیك پارامترهای كلاسهای بافتی تصاویراستفاده از روش تطبیقی هایبرید برای کنترل دقیق موقعیت

Design of Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces

اصلاح سیستم هدایت یک موشک نمونه با روش مدل های چندگانه

طراحی كنترل كننده دیجیتال PID در فضای ضرایب كنترل كننده

تلفیق اطلاعات سیستم ناوبری اینرسی با سیستم ناوبری تصویری

طراحی چند كنترل كننده مقاوم سیستم حلقه اسكن جستجوگر

ردیابی غیر فعال هدف زیر آب با استفاده از فیلتر توسعه یافته

شناسایی و كنترل حركت جسم متحرك شش درجه آزادی و جرم متغیر در زیر آب

كنترل فازی چند مرحله ای سیستم غیر خطی گوی و میله

State Estimation using modal series

طراحی كنترل كننده برای یك راكتور تانك همزن پیوسته (CSTR) چند متغیره غیر خطی با استفاده از خطی سازی

Robust Control for Flexible Joint Robots with a Supervisory Control to Remedy Actuator Saturation