امروز برابر است با :24 خرداد 1403

QFT Controller Synthesis For A Nonlinear Flexible Joint Robot

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان:حمید رضا تقی راد- رحیمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید