امروز برابر است با :3 تیر 1403

Design of Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: زکریا نوروزی- ناصر پریز- علی کریم پور

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید