امروز برابر است با :30 خرداد 1403

موضوع مقاله PDF: برق کنترل

مدرات کاربردی در PLC

کنترل دبی خروجی مخزن با استفاده از روش کنترل تطبیقی

سیستم منشی و کنترل از طریق تلفن

تعیین پروفایل سطح خاك به كمك سنسورهای نوری و پردازش داده ها با استفاده از تبدیل ویولت

طراحی كنترل كننده ضخامت ورق فولادی در خط تاندم نورد سرد چند قفسه ای

A new approach to bondary layer design in sliding mode control without chattering

Immune Based Control System of thermal power plant

تخمین تاخیر زمانی مبتنی بر روش وینر با یهره متغیر

بهینه سازی غیر خطی با كمك فیلترهای ذره ای در سیستم تلفیقی GPS/INS در شرایط بحرانی

مسیر یابی ربات در محیط های پر مانع بر اساس مدل فازی موانع

معرفی و تحلیل پایداری یك الگوریتم وفقی برای تخمین فركانس اصلی و استخراج مؤلفه های یك سیگنال تناوبی

شبیه سازی یك سیستم كنترل فعال نویز 2*2*1 با تخمین مسیر ثانویه

Robust H Control of Uncertain Parameter-Dependent Systems

طراحی مطمئن کنترل کننده H برای سیستم های خطی نامعین دارای تأخیر زمانی

MODERN GUIDANCE LAW IN THE ENDOATMOSPHERE

OPTIMAL CONTROL OF SINGULARLY PERTURBED SYSTEMS VIA HAAR WAVELETS

A Fazzy Logic Controller for Regulator problems with time-varying delays and uncertainties

Nested Continuous Sliding Mode Control for Matched and Unmatched Uncertainty Rejection in Nonlinear

State Analysis of Discrete-time Singular Nonlinear Systems Using a Fuzzy Neural Network

راهکاری جدید در طراحی کنترل کننده قابل شکل دهی مجدد با استفاده از جایابی ساختار ویژه