امروز برابر است با :25 خرداد 1403

کنفرانس: سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (زنجان 1384)

بررسی تاثیر عوامل مختلف روش PIC در بهبود کارایی سیستم CDMA

یك الگوریتم ابداعی و متدلوژی نوین جهت محاسبه سطح مقطع راداری هواپیما

Channel Equalization Using Recursive Adaptive Matching Pursuit Algorithm

دسته بندی شناورهای دریایی با استفاده از ضرائب مدل AR برای نویز تشعشعی صوتی و شبكه عصبی PNN

بررسی اثر نرخ تنظیم توان و اندازه پله های تنظیم توان بر احتمال قطع در سیستم های CDMA

Semi-Analytical Full-Wave Modal Analysis of Optical Waveguides

existence of stop-bands in grounded left-handed slab waveguides

طراحی سیستمی مقاوم در برابر چرخش وشرایط روشنایی محیط برای تشخیص کاراکترهای گسسته پلاک خودروها

یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز-خطی بر پایه روش LS

تکنیک جدید جایگشت دورانی طیف سیگنال برای بهینه سازی subband coding

A Bandwidth Efficient Channel Coding Scheme for MC-CDMA System over Frequency Non-Selective Rayleigh

تخمین كانال و آشكارسازی همزمان اطلاعات در سیستمهای MIMO با استفاده از الگوریتم EM و دیكدینگ كروی

محاسبه اثر تغییرات طول خطوط در كوپلاژ دو قطعه خط مایكرواستریپ در حالت كوپلاژ ضعیف

A TDOA Based Approach for Locating Cloud-to-Ground Lightning Strokes

Pipeline Architecture for Reed-Solomon Codec

ساختار یك گیرنده Non-Coherent QAM با الگوریتم Noisy ICA

كاهش اثر بدنه UAV و فیدینگ چند مسیره در ارتباط رادیویی UHF با برد زیاد

بررسی گیرنده های RAKE برای روش DS-CDMA در مخابرات UWB

Wavelet Analysis of Turbulence in the Mesosphere

Preliminary Design of Multifunction Array Radar with Beamwidth criterion