کنفرانس: سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (زنجان 1384)