امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

A TDOA Based Approach for Locating Cloud-to-Ground Lightning Strokes

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: پریا ستاری- كایخانزاده-معینی-صادقی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید