امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

existence of stop-bands in grounded left-handed slab waveguides

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهرنوش وحید پور- محمود شهابادی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید