امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

A Sliding -Mode Adaptive Observer Chaotic Communication Scheme

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: اسد عازمی- رضا رئوفی- كیا فلاحی- حسین خیاط

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید