امروز برابر است با :20 آذر 1402

موضوع مقاله PDF: برق مخابرات

Hotspot Random Waypoint :A New Mobility Model for Hybrid WLAN/Cellular Systems

Analysis of Microstrip Fractal Patch Antenna by 3-D FDTD Method And Optimization with Genetic …

USER LOCATION EDTIMATION IN WIRELESS NETWORKS WITH APPLICATION TO VERTICAL HANDOFF USING PATTERN

Modal Dispersion in Hollow-Core Fibers at 800 nm

سنكرون سازی شمارنده در الگوریتم CCMP

ره گیری زاویه دریافت به روش Matrix Pencil در مخابرات سیار

طراحی و پیاده سازی تركیب كننده فركانس كسری برنامه پذیر با روش دلتا-سیگما

تحلیل مدارات غیر خطی مایكروویو در رژیم سیگنال بزرگ با استفاده از روش توازن طیفی مبتنی بر …

محاسبه احتمال خطای سیستم رنجینگ طیف گسترده در كانال فیدینگ چند مسیری

ارائه یك الگوریتم مناسب جهت ردگیری اهداف متحرك در رادار های ارایه فازی

حذف همزمان تداخلات پیوسته زمان وپالسی در آنتن های آرایه ای پاره وفقی

پرتو سازی کور به روش RLS-CMA در سیستمهای CDMA

ارائه یك فرآیند تجاری نوین برای سیستم صورتحساب مخابراتی ایمن از كلاهبرداری بر مبنای استاندارد Etom

شبیه سازی و بهینه سازی عملكرد فیلتر كالمن یك نوع رادار خاص

كاهش پیچیدگی محاسباتی الگوریتم كد بردار توربو كد در سیستم CDFDM

حذف پاسخهای غیر همزمان در رادارهای ثانویه

آنالیز سوییچ موجبری تمام نوری Ti:LiNbo3 به روش MFDM

طراحی و پیشنهاد روش پیاده سازی الگوریتم ضد چف

الگوریتم دیكدینگ كروی با پیچیدگی كم برای دیكدینگ كدهای فركانس فضا در سیستم MIMO-OFDM

Mixture of RLS and LMS Algorithms