امروز برابر است با :19 آذر 1402

موضوع مقاله PDF: برق مخابرات

Wavelet Analysis of Turbulence in the Mesosphere

Preliminary Design of Multifunction Array Radar with Beamwidth criterion

پیچیدگی محاسباتی تالگوریتم دیكدینگ كروی در حوزه مختلط

واترماركینگ تصاویر دیجیتال بر اساس مدولاسیون FSK دو بعدی در حوزه DCT و آشكارسازی بهینه به كمك …

ارائه یك روش تحلیلی جهت تخمین سطح آستانه نویز كدهای LDPC منظم در كانالهای AWGN

طراحی دقیق آنتن پچ مستطیلی با استفاده از مدل شبكه چند پورتی

تخمین تاخیر گروه در ترانسپوندر ماهواره SMMS

استفاده از معیارهای آنتروپی و كنتراست جهت بهینه سازی روش STFT در استخراج تصاویر ISAR

بررسی اثر طول بلوك اطلاعات و الگوریتم درهم نهی توربوكد بر عملكرد سیستم تله متری ماهواره های LEO

آنالیز آنتن دو قطبی عمودی واقع شده در درون زمین واقعی با استفاده از تئوری تصویر

Effect of Connectivity and Mobility on the Performance of Stability- Based Clustering Algorithm for

شبكه های حسگر بیسیم موبایل و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود كارائی و مصرف انرژی

طراحی بهینه سازی و ساخت مبدل موجبر به میكرواستریپ برای 28GHZ استفاده در یك تقویت كننده كم نویز

جبران اثر داپلر بر سیستم رنجینگ طیف گسترده با استفاده از فیلتر منطبق تقطیع شده

تخمین SVD ماتریس كانال در سیستم های مخابرات بی سیم چند ورودی – چند خروجی

بررسی ظرفیت سیستم های CDMA ضریب گسترش متغیر در محیط چند سلولی

بررسی عملكرد سیستم فر پهن باند دنباله مستقیم در كانال های awgn

شبیه سازی سیگنال باند پایه رادارهای مراقبت هوایی مستقر بر روی كشتی

Rate-Maximizing Adaptation in MIMO-OFDM with Space-Time-Frequency Coding

Delta Sigma Enhanced, Low SFDR, Area Efficient Digital FM Modulator