امروز برابر است با :3 تیر 1403

مهندسی کامپیوتر

مسیر یابی بهینه در شبکه های کامپیوتری با محیطهای چند کاناله چند پراکنی

الگوریتمی سریع در تخمین حرکت در توالی تصاویر ویدئویی

آنالیز و سنتز حالت های چهره با استفاده از شبکه عصبی PNN و مدل فرم پذیر صورت

TEXT SEGMENTATION FROM IMAGES WITH TEXTURED AND COLORED BACKGROUND

الگوریتم FASL برای طراحی لایه دسترسی شبکه بر مبنای بهبود الگوریتم DG

افزایش دقت بازشناسی اعداد در حضور نویز با استفاده از انواع ویژگی های مقاوم

معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبه گرایی روش های مهندسی نرم افزار

ارتقاء بازشناسی مستقیم و تلفنی با استفاده از اصلاح دادگان توسط معکوس سازی شبکه های عصبی

بررسی تأثیر ضرایب تشویق و تبخیر در میزان کارایی شیوه بهینه سازی اجتماع مورچگان برای یافتن مشخصه تفاض

روشی جدید برای نهان نگاری کور تصاویر سطح خاکستری با استفاده از تبدیل والش

PCA GAUSSIAN MIXTURE MODEL FOR TWO-DIMENSIONAL ROOT CEPSTRUM FEATURES OF SPEECH

Single Microphone Speech Separation using MixMax and Binary Masking Approach

A New Speech Enhancement System Based on the Adaptive Thresholding of Wavelet Packets

ارائه یک مدل جدید سرویس دهی ترافیک برای کار آیی سرویس دهنده وب

روشی جدید برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با استفاده از روش تکامل همکارانه

تقریب تابع احتمال اصابت یک سیستم کنترل آتش با استفاده از نگرش تکامل همکارانه در شبکه های عصبی

شیوه ای جدید در پنهان نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG

VLSI Architecture of Lifting-Based Nonseparable 2D Discrete Wavelet Transform

یك روش ترکیبی جدید برای نمایه گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته نگار موجك،فیدبك تقابلی

یك الگوریتم ژنتیكی- عصبی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد