امروز برابر است با :30 تیر 1403

موضوع مقاله PDF: مهندسي پزشكي

یک روش غیر خطی جهت بهبود مشخصات پرتو در تصویر برداری اولترا سوند

EEG SIMULATION USING FRACTAL DIMENSION ANALYSIS

طراحی و ساخت سیستم كنترل میدان مغناطیس ویسكومتر همورئولوژیك

A Comprehensive Model for Generating ECG Signal Using IPFM Model

ارتقاء اسپكتروگرام پویا با استفاده از روش نمایش در باند پایه و نمایش رنگ معكوس

بررسی رابطه خطی بین كانالهای ثبت شده EEG جهت كاهش تعداد آنها در كاربردهای BCI توسط فیلتر كالمن

Photoacoustic Measurements for Characterisation of the Eye

یك روش جدید برای تخمین مشخصات لایه های پوست با استفاده از فراصوت

طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از تبدیل WAVELET و سبكه عصبی ART2 سریع

مدلسازی بخش الكترو مغناطیسی ویسكومتر همورئو لوژی به عنوان یك موتور القایی سه فاز

طراحی و ساخت دستگاه نمایش و ضبط طولانی مدت انقباضات شكمی مادران باردار

استفاده ازالگوریتم ژنتیك جهت تفكیك طیف جرمی هوای بازدم

كاربرد ویونت و شبكه ویولت در تخمین پاسخ شنوایی ساقه مغز

Feature Space Analysis for Group Inference in fMRI Data

كابرد مدل اتفاقی قطعه ای نرم در بازشناسی كلمات گسسته و متصل

نگاشت توپوگرافیك فعالیتهای حیاتی مغز با استفاده از ادغام تصاویر MRI

A Modified Speech Enhancement System Based On Thresholding of Wavelet Packets

آنالیز زمان-فركانس (خانواده كوهن)سیگنال تغییرات ضربان قلب در بیماران مشكوك به كم خونی قلبی

مدل سازی سیستم عصبی-عضلانی ساعد برای ارائه ساختاری جدید در كنترل پروتزهای سایبرنتیكی

شناتسایی بر – خط دینامیك عضله- مفصل زانوی فرد فلج در شرایط غیر ایزومتریك در تحریك های طولانی مدت