امروز برابر است با :25 خرداد 1403

برق الکترونیک

محاسبه بهره و چگالی حامل دینامیكی تقویت كننده لیزر نیمه هادی به روش ماتریس انتقالی

مطالعه تاثیر نسبی فشار گاز آرگون بر صفحه نمایش پلاسمایی

Delta Sigma Enhanced, Low SFDR ,Area Efficcient Digital FM Modulator

كاربرد ساختارهای كربنی نانومتری برای انجام لیتوگرافی زیر میكرومتری و نانو متری به کمک گسیل الکترونی

ساخت و شبیه سازی سلف های مارپیچی مسطح و سلف های سه بعدی RF با استفاده از تكنیك نوین UVCA

طراحی پیش مقسم های فركانسی كم مصرف با سرعت بالا با استفاده از ساختار دینامیك E-TSPC

افزایش سرعت ضرب كننده 16*16 با بهینه سازی ابعاد ترانزیستورها توسط الگوریتم ژنتیك

طراحی مدولاتور پالسی نیمه هادی برای كلایسترون

Design of Merged Differential Cascode Voltage Switch with Pass- Gate (MDCVSPG) Logic for High- Perfo

Investigating of Bending Effect in the Design of MMIC distributed Amplifiers

Clock Delayed Domino Logic with an Efficient Variable Voltage Keeper Threshold

مدل اصلاح شده توان آلفا برای ترانزیستورهای MOS

The New Mixed Stochastic Power-Supply Noise-Aware Floorplanning Technique

LPPM : Low Power Partitioned Multiplier

ارائه یك ساختار VLSI بهینه جهت پیاده سازی تبدیل موجك گسسته یك بعدی

تحلیل تداخل الكترومغناطیسی در منابع تغذیه سوئیچینگ

A Systolic Array Architecture for Implementing CRC on FPGA Technology

A CMOS Clock and Data Recovery Circuit for 1.25 Gb/s NRZ Data

اثر ناخالصی در افزایش حساسیت حسگرهای گازی اكسید ایندیوم تبخیر شده به گاز هیدروژن …

بررسی حساسیت بهره آشكارسازهای نوری بهمنی InGaAs/Si نسبت به دما و ولتاژی