امروز برابر است با :1 خرداد 1403

The New Mixed Stochastic Power-Supply Noise-Aware Floorplanning Technique

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مقدم- معصومی- لوكاس

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید