امروز برابر است با :28 اردیبهشت 1403

كاربرد روش تفاضل محدود حوزه زمان (FDTD) در تعیین پاسخ فاز موج بازیابی از عناصر یك آرایه بازتابی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: همایون عریضی- كیان كیقباد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید