امروز برابر است با :3 تیر 1403

طراحی و ساخت سیستم كنترل میدان مغناطیس ویسكومتر همورئولوژیك

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محسن جانملكی – فرزاد توحید خواه – ناصر فتورایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید