طراحی و ساخت سیستم كنترل میدان مغناطیس ویسكومتر همورئولوژیك


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محسن جانملكی – فرزاد توحید خواه – ناصر فتورایی


دیدگاهتان را بنویسید