طراحی كنترل كننده برای یك راكتور تانك همزن پیوسته (CSTR) چند متغیره غیر خطی با استفاده از خطی سازی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین بلندی-عبدالعظیم كشتكار


دیدگاهتان را بنویسید