تشخیص،شناسایی و حذف خطای سنسور در سیستمهای غیر خطی ناشناخته


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عباس خسروی- حیدر علی طالبی


دیدگاهتان را بنویسید