امروز برابر است با :4 مهر 1402

تحلیل یك آنتن patch مثلثی با تغذیه سه گانه و تحقق پلاریزلسیون دایروی در آن با استفاده از روش FDTD

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: اكرم احمدی- فرخ حجت كاشانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید