بهبود قابلیت انتقال در دسترس سیستم قدرت توسط اس اس اس سی


Title:بهبود قابلیت انتقال در دسترس سیستم قدرت توسط اس اس اس سی
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی Mehrdad Tarafdar Hagh مهرداد طرفدارحق Ehsan Moradi احسان مرادی
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: قابلیت انتقال در دسترس SSSC قابلیت انتقال کل قیود ولتاژ قیود پایداری

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality


دیدگاهتان را بنویسید