امروز برابر است با :24 خرداد 1403

Autonomous Demand Response In Intermittent Generation Scheduling

Title: Autonomous Demand Response In Intermittent Generation Scheduling
Authors: Furong Li فرونگ لی Vandad Hamidi وانداد حمیدی
Organization: University of Bath
Keywords: Responsive Demand Demand Side Management Operational Reserve Unit Commitment

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید