امروز برابر است با :24 خرداد 1403

Modeling of Series Static Voltage Restorer -SSVR- in Distribution Systems Load Flow

Title:Modeling of Series Static Voltage Restorer -SSVR- in Distribution Systems Load Flow
Authors: Heydar- Ali Shayanfar حیدرعلی شایانفر Seyyed Mehdi Hosseini سیدمهدی حسینی Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: سیستم های توزیع SSVR جبران سازی ولتاژ Distribution System پخش بار Voltage Compensation Load Flow

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید