امروز برابر است با :29 تیر 1403

کنفرانس: بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق قدرت (تهران - 2007)

اندازه یابی بهینه یک نیروگاه مختلط بادی-خورشیدی با استفاده از الگوریتم پی اس او

تعیین محل ومیران تغییرفاصله بین بشقابها درترانسفورماتور قدرت به کمک توابع وزنی

کنترل حداکثر توان بدون سنسور درسیستم توربین بادی پی ام اس جی

روشی جدید برای محاسبه نیروی مغناطیسی بین کویلهای استوانه ای

Using Static Frequency Inverters for Distribution Transformer Tests

Energy Management in a Fuel Cell’s Dispersed Generation Systyem by a Hierarchical Genetic Controller

کنترل کنورتور دی سی/دی سی در پیل سوختی با استفاده از مدل میانگین فضای حالت

New Partial Discharges Decoupling- Locating And Evaluating System For Power Transformers

اندازه گیری و مدلسازی تاثیر فشارمحیطی برجریان نشتی روغن درترانسفورماتورها

تدوین یک مدل بهینه جهت محاسبه میزان تابش خورشید درایران

مطالعه وارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده

Evaluation The Effectd Of Overload And Ambient Temperature In Power Transformer In M.R.E.C

ارزیابی اقتصادی توربینهای بادی با درنظر گرفتن عدم قطعیت درتولید

مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژی پیل سوختی ایران باچند کشور پیشرو بااستفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی

برنامه ریزی بلندمدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختارشده درحضور واحدهای بادی …

کنترل فرکانس برمبنای بارمزرعه بادی دیزباد نیشابور توسط سیستم های فازی

بررسی فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر دی اف آی جی و بهبود آن بااستفاده از کانورتر طرف شبکه توربین

بهبود پایداری گذرا درنیروگاههای بادی سرعت ثابت بااستفاده از مقاومت ترمزی

پیش بینی کوتاه مدت باد بااستفاده از شبکه های عصبی چندلایه آموزش یافته با الگوریتم پی اس او جهت …

طراحی، مدل سازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهره گیری از چاپر مجهز به سلف ابررسانا