امروز برابر است با :24 خرداد 1403

New Partial Discharges Decoupling- Locating And Evaluating System For Power Transformers

Title: New Partial Discharges Decoupling- Locating And Evaluating System For Power Transformers
Authors: Hossein Borsi حسین بورسی
Organization: Universitat Hannover
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید