امروز برابر است با :29 تیر 1403

کنفرانس: بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق قدرت (تهران - 2007)

مطالعه موردی، بررسی اثر عیوب گیربکس برعملکرد توربین بادی ومیزان اثربخشی هریک از راهکارهای اصلاحی …

Transformer Cooling Control By Online Monitoring System

تعیین پتانسیل تولید برق ازمنابع زیست توده ایران به روش هضم بیهوازی

بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت تحلیل حرارتی گذرا در ترانسفورماتورهای خشک رزینی

ارزیابی اقتصادی سیستم های برق خورشیدی-فتوولتائیک-بصورت وشبکه سراسری دربرق رسانی به مناطق فاقد دسترسی

مقایسه فنی واقتصادی ساختارهای دایروی، بیضوی و مستطیلی درترانسفورماتورهای خشک

تعیین زاویه بهینه پره های توربین بادی براساس جایابی بهینه مقادیر ویژه ژنراتورالقایی

مدل حرارتی بهبود یافته برای ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر قابلیت بارگیری آن لاین

تاثیر یو پی اف سی بردینامیکی و پایداری یک نیروگاه بادی متصل به شبکه توزیع

شناسایی پارامترهای مدل مشروح آر ال سی ام ترانسفورماتور بااستفاده از تئوری آشوب

طراحی بهینه ترانسفورماتور جریان نوع اندازه گیری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی منجیل و نیشابور

طراحی وبهینه سازی ترانسفورماتور کمپکت به کمک الگوریتم ژنتیک

محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الکتریکی درساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت

مدلسازی وشناسایی مقادیر پارامترهای مدل فشرده کویل اس ام ئی اس بااستفاده از الگوریتم حداقل مربعات باز

تجزیه تحلیل مسائل انتقال حرارت معکوس جریان عبوری دریک پیل سوختی اکسید جامد هموار

ارزیابی فنی- اقتصادی روشهای مختلف و اجرای طرح نهایی کاهش نویز صوتی ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت…

شبیه سازی و مقایسه توزیع اولیه ولتاژضربه بین سیم پیچی بشقابی ساده – سیم پیچی بشقابی تمام شیلد و سیم

کنترل حداکثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبکه

تعیین محل نصب مناسب آنتن برروی ترانسفورماتور جهت تشخیص جابجایی محوری سیم پیچ فشار ضعیف به کمک امواج