نویسنده: Sadegh Jamali – Hossein Shateri

  • Measured Impedance in Double Circuit Transmission Lines for Fault on Second Circuit

    Title: Measured Impedance in Double Circuit Transmission Lines for Fault on Second Circuit Authors: Sadegh Jamali صادق جمالی Hossein Shateri حسین شاطری Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University Keywords: رله دیستانس Distance Relay خطوط دومداره Double Circuit Line مقاومت خطا Fault Resistance امپدانس اندازه گیری شده Measured Impedance مشخصه قطع Tripping Characteristic […]

  • Measured Impedance At Source Node Of A Distribution Feeder

    Title: Measured Impedance At Source Node Of A Distribution Feeder Authors: Sadegh Jamali صادق جمالی Hossein Shateri حسین شاطری Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University Keywords: طراحی الکتریکی Distance Relay شبکه های توزیع فشار متوسط هوایی Distribution Feeder شبکه های شعاعی Fault Resistance قیود ولتاژ جریان و تلفات Measured Impedance Tripping Characteristic […]