امروز برابر است با :7 خرداد 1403

Measured Impedance in Double Circuit Transmission Lines for Fault on Second Circuit

Title: Measured Impedance in Double Circuit Transmission Lines for Fault on Second Circuit
Authors: Sadegh Jamali صادق جمالی Hossein Shateri حسین شاطری
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: رله دیستانس Distance Relay خطوط دومداره Double Circuit Line مقاومت خطا Fault Resistance امپدانس اندازه گیری شده Measured Impedance مشخصه قطع Tripping Characteristic

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید