امروز برابر است با :22 تیر 1403

موضوع مقاله PDF: برق الکترونیک

ديود شاتكي

پیاده سازی یك سیستم نوین لیزری مبتنی بر اندازه گیری آهنگ تغییر جابجایی فاز برای اندازه گیری دقیق

Closed Loop Control for Micromachined Tunable Vertical Cavity Laser Diod

آنالیز مدار مجتمع اپتوالكترونیكی لیزر نیمه هادی كوك پذیر سه قسمتی DBR با روش تزویج مد

طراحی یك فیلتر خازن سوییچ شونده ی ولتاژ پایین با تكنیك Switched-Opamp

PCR Device with Iintegrated Thermal Cycling and Fluorescence Detection elements

بهبود قابلیت اطمینان تعمیر پذیری و قابلیت دسترسی سیستمهای الكترونیكی به روش مجتمع سازی سیستمی

روش جدید بهبود عملکرد تقویت کننده عملیاتی CMOS با تغییر در ساختار Folded Cascode

مدار خود كنترل كننده سطح ولتاژ با بایاس بدنه برای كاربردهای توان پایین

A Low- Power Low-Voltage Digital Compatible Analog- to-Digital Converter

Conditional Footer Domino Logic for Noise Immune Applications

استفاده از شبكه عصبی احتمالی مقاوم تغییر یافته برای شناسایی خطا در MEMS

تقویت كننده مد جریانی جدید برای SRAM های توان پایین و ولتاژ پایین

PROPERTY BASED DESIGN TESTING

A 2/5mW CMOS modulator with low capacitor spread employed in an improved GSM/UMTS receiver structure

A Novel 54×54-bit Scalable Multiplier Architecture

Fuzzy Thinning for 3D Laser Scanning Structured Light

محاسبه بهره و چگالی حامل دینامیكی تقویت كننده لیزر نیمه هادی به روش ماتریس انتقالی

مطالعه تاثیر نسبی فشار گاز آرگون بر صفحه نمایش پلاسمایی

Delta Sigma Enhanced, Low SFDR ,Area Efficcient Digital FM Modulator