امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

Using Commerical FPGAs for Prototyping GALS Circuits

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهرداد نجیبی- کامران صالح- محسن نادری- حسین پدرام- مهدی صدیقی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید