امروز برابر است با :11 اسفند 1402

Real-Time Image Compression based on Wavelet Vector Quantization, Algorithm and VLSI Architecture

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صفر حاتمی – شروین شریفی – حسین احمدی – محمود كمره ای

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید