امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

New Algorithm For Optimal Placement Of Power Quality Monitors In Multi Voltage Level Power Systems

Title: New Algorithm For Optimal Placement Of Power Quality Monitors In Multi Voltage Level Power Systems
Authors: Javad Rouhi جواد روحی Saeed Arazm سعید آرزم Roya Ahmadi رویا احمدی
Organization: مجتمع عالی آموزش فنی و مهندسی نوشیروانی بابل
Keywords: Power Quality Monitoring Obdective Function Linear Programming

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید