امروز برابر است با :25 خرداد 1403

Global Hybrid Control In Power Electronics Systems A Novel Concept

Title: Global Hybrid Control In Power Electronics Systems A Novel Concept
Authors: Mohammad Hejri محمد هجری Mohammad Mobed محمد موبد
Organization: دانشگاه صنعتی شریف Sharif Technological University-sina.sharif.ac.ir/mechinfo
Keywords: سیستم هیبرید Hybrid Systems سیستمهای دینامیکی منطقی مخلوط Mixed Logical Dynamical Systems-MLD کنترل مبتنی بر پیش بینی مدل Model Predictive Control-MPMC برنامه ریزی مخلوط مربعی صحیح Mixed Integer Quadratic Programming-MIQP مبدل DC-DC باک DC-DC Buck Convert

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید