امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

Ferroresonance Suppression Circuit In Coupling Capacitive Voltage Transformer Using Power Electronic

Title: Ferroresonance Suppression Circuit In Coupling Capacitive Voltage Transformer Using Power Electronic Devices And Surge Arrester
Authors: Alireza Seifi علیرضا سیفی Ali Reza Abbasi علیرضا عباسی
Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University
Keywords: فرورزونانس Ferroresonance ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی Coupling Capacitive Voltage Transformer مدار خاموش کننده فرورزونانس Ferroresonance Suppression Circuit EMTP/ATP

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید