امروز برابر است با :3 مرداد 1403

Development of a Software Using in the Precis Determination of Electric Field in the Vicinity Transm

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید جوادی- مسعود فرزانه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید