امروز برابر است با :4 خرداد 1403

یك روش نوین در مكانیابی بهینه SVCبرای افزایش حداكثر بار پذیری و جلوگیری از فروپاشی ولتاژ

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سجاد نجفی روادانق- مهرداد عابدی- سید حسین حسینیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید