یك روش اندازه گیری به منظور تعیین جهت فلیكر در نقطه اتصال مشترك به شبكه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهزاد میرزائیان- مهدی معلم- امیر فرخ پیام- مسعود حیرانی


دیدگاهتان را بنویسید