امروز برابر است با :23 تیر 1403

Smart Supplier- Agents for Electricity Markets

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: اشكان رحیمی کیان – بهروز صادقی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید