امروز برابر است با :3 مرداد 1403

یك الگوریتم ابداعی و متدلوژی نوین جهت محاسبه سطح مقطع راداری هواپیما

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احمد صبیحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید